Denizli PROVINCIAL DIRECTORATE OF CULTURE AND TOURISM

KARADA, HAVADA VE AKARSUDA YAPILACAK TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET

KARADA, HAVADA VE AKARSUDA YAPILACAK TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET

BAŞVURU BELGELERİ

 

İŞLET ADI

 

 

 

BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR

1

Başvuru Dilekçesi

 

2

İşletme Bilgi Formu

 

3

A Grubu Seyahat Acentası İşletme Belgesinin Onaylı Örneği

 

4

Turizm Amaçlı Sportif Faaliyete katılan personel ve turiste ait kaza sigortası ve mali mesuliyet sigortası poliçelerinin asılları veya onaylı örnekleri,

 

5

İşletme Çalışanlarına Ait Bilgi Formu ve Çalışan Personele ait kimlik fotokopileri

(asılları İdarece Görülecektir.)

 

6

Faaliyette kullanılacak malzeme veya araçların ilgili mevzuata uygun kullanım belgeleri ile bunlara ilişkin test belgeleri, (Her Yıl Türk Hava Kurumunca verilen belgeler)

 

7

Hava Aracı Kiralama Sözleşmesi

 

8

İşletmeyi temsile yetkili kişiye ait İmza Sirküleri veya imza beyannamesi

 

9

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce Uygun Görülen Uçuş Koordinatları (Hava Sporları için)

 

10

Sportif Faaliyetin yapılacağı Valilikçe ilan edilmiş olan parkur alanına ait basit kroki (parkur alanı olarak ilan edilmemiş alanlarda faaliyet gösterilmeyecektir.)

 

11

Son Aya ait SGK İşyeri bildirgesi ve personel yeni işe başlamışsa SGK işe giriş bildirgesi

 

12

Malzeme ve araç listesi ( İşletme tarafından kaşelenip, imzalanmış olacak)

 

13

Vergi Levhası

 

14

Araç Kiralama Sözleşmesi

 

15

Maliye ve SGK borcu yoktur yazıları

 

16

Uçuş yapılacak alan sözleşmesi

 

 

AÇIKLAMALAR

1.İstenen belgeler eksiksiz olarak Müdürlüğe bizzat teslim edilecek ve eksik evrak olan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

2.Evrakların asılları veya İdarece “aslı görülmüştür” kaşesi basılıp imzalanmış örnekleri kabul edilecektir.

  1. Başvuru belgeleri işletmeyi temsile yetkili kişi veya yetkilendirdiği kişi tarafından teslim edilecek ve “Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Belgesi” yetkili kişiye teslim edilecektir.

 

 

DENİZLİ VALİLİĞİNE

(İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)

 

 

         23.02.2011 tarih ve 27855 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı “Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler Yönetmeliği” çerçevesinde, İlimiz, Pamukkale İlçesi, Çökelez Dağı ve eteklerinden Pamukkale Ören Yeri sınırlarına kadar (Pamukkale Ören Yeri hariç) olan alanda Turizm Amaçlı Sportif Faaliyeti kapsamında yerli ve yabancı turistlere yönelik yamaç paraşütü yapmak istiyoruz.

 

         Konu ile ilgili belgeler ekte sunulmuştur.

 

         Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

 

                                                                                              Firma Unvanı

                                                                           Yetkilinin Adı – Soyadı

                                                                                        İmza

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

EKLER      :

1-………………………

2-………………………

 

 

 

İŞLETME BİLGİ FORMU

 

 

TESİSİN

Sportif Faaliyet Yapacak İşletmenin Adı, Ticaret Unvanı

 

Şahıs Firması ise Adı Soyadı Vatandaşlık No      

 

Kayıtlı olduğu Oda (Ticaret, Esnaf vb.)

 

Oda Kayıt Tarih ve Nosu

 

Açık Tebligat ve Yazışma Adresi                                               

 

 

                                                       

Yetkili Kişinin Adı Soyadı

 

Telefon (cep ve sabit)—Faks                                          

 

Internet Adresi (varsa)

                                     

E-posta Adresi   (varsa)                          

 

Vergi Dairesi Adı ve Numarası                           

 

SGK İşyeri Sicil Numarası

 

     

    Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt ederim./ederiz.

                                                                                    

                                                 Yetkili adı-soyadı

 

                                                   Tarih

 

                                                   İmza

 

                                                   Firma Kaşesi

 

                                                                                                                                                                

 

 

AÇIKLAMALAR:

1-Belgeler işletmeyi temsile yetkili kişi tarafından imzalanacak ve kaşelenecektir.

2-Formların  asılları Müdürlüğümüze teslim edilecektir.

 

 

İŞLETME ÇALIŞANLARINA AİT BİLGİ FORMU

 

MİCROLİGHT PLOTUN 

Adı Soyadı

 

T.C. Kimlik No:

 

Adresi

Telefon

 

SGK Sicil Numarası

 

Vergi Dairesi Adı Ve Numarası

 

 CANKURTARAN BELGELİ ŞAHSIN

Adı Soyadı

 

T.C. Kimlik No

 

Adresi

Telefon

 

SGK Sicil Numarası

 

Vergi Dairesi Adı Ve Numarası

 

                                                       PERSONELİN

Adı Soyadı

 

T.C. Kimlik No

 

Adresi

Telefon

 

SGK Sicil Numarası

 

Vergi Dairesi Adı Ve Numarası

 

 PERSONELİN

Adı Soyadı

 

T.C. Kimlik No

 

Adresi

Telefon

 

SGK Sicil Numarası

 

Vergi Dairesi Adı Ve Numarası

 

     

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt ederim./ederiz.

                                                                                    

                                                 Yetkili adı-soyadı

                                                   Tarih

                                                   İmza

                                                   Firma Kaşesi

                                                                                                                                                                

 

AÇIKLAMALAR:

1-Belgeler işletmeyi temsile yetkili kişi tarafından imzalanacak ve kaşelenecektir.

2-Formların asılları Müdürlüğümüze teslim edilecektir.