Denizli PROVINCIAL DIRECTORATE OF CULTURE AND TOURISM

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA YARDIM SAĞLANMASI

Taşınmaz  Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanması

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunun 12. Maddesi uyarınca 27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde tarihi kültürel ve mimari değerlerimizin restore edilerek korunması geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması Kültür Ve Turizm Bakanlığımızın en önemli çalışmaları arasında yer almaktadır.

İlimiz sınırları içerisindeki özel hukuka tabii gerçek kişilerin mülkiyetinde bulunan sivil mimarlık örneği korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının onarım projesi ile uygulama projesi için maddi yardımlar her yıl bakanlığımızca yapılmaktadır.

Bu kapsamda, Bakanlığımız 2019 mali yılı bütçesinden proje ve uygulama yardımından yararlanmak isteyen mülk sahiplerinin proje yardımları için en geç 01.10.2018, uygulama yardımları için en geç 28.12.2018 tarihine kadar İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Proje yardımları için istenecek belgeler

a) Yardım başvuru dilekçesi,

b) T.C. kimlik numarası beyanı,

c) Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,

ç) Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekâletname ve/veya veraset ilamı,

d) Taşınmaza ilişkin tescil kararı,

e) Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış mülkiyet belgesi,

f) Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,

g) Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine, yapı alanına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar tarafından hazırlanan rapor,

ğ) Dijital ortamda yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü,

h) Projeyi hazırlayacak mimarın uygulama aşamasında denetim işlemlerini gerçekleştireceğine dair mimar tarafından imzalı taahhütname ile 12 nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendine göre prensip kararı alınması durumunda istenilecek belgeler, talep edilir.

 

Uygulama yardımları için istenecek belgeler

a) Yardım başvuru dilekçesi,

b) T.C. kimlik numarası beyanı,

c) Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,

ç) Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve/veya veraset ilamı,

d) Taşınmaza ilişkin tescil kararı,

e) Uygulamaya başlanabilmesi için gerekli tüm çizim, proje, bilgi ve belgelerin uygun olduğuna ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararı ve onaylı projeler,

f) Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış mülkiyet belgesi,

g) Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,

ğ) Uygulamanın kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar ve ilgili mühendislerce hazırlanan rapor,

h) Dijital ortamda yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü,

ı) Uygulamayı gerçekleştirecek sorumlularla ilgili 12 nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendine göre prensip kararı alınması durumunda istenilecek belgeler, talep edilir.